HOTĂRÂRE A GUVERNULUI PRIVIND APROBAREA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANII 2017 ŞI 2018” + Nota de fundamentare.

Aici gasiti HG

Aici gasiti Nota de fundamentare

Schimbări preconizate

  •  Asigurarea cadrului legislativ pentru derularea programelor naţionale de sănătate în perioada 2017 și 2018. În acest sens, în principal, se are în vedere continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare a acestora. În acord cu direcțiile de acțiune prevăzute în aria strategică de intervenție 1

,,Sănătate publică’’ din cadrul anexei la HG nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 pentru implementarea

Strategiei naţionale începând cu data de 1 aprilie 2017, Ministerul Sănătăţii îşi asumă derularea şi finanţarea din bugetul propriu unui număr de 15 programe naționale de sănătate publică cu

impact major asupra sănătății publice.

  • Casa Națională de Asigurări de Sănătate își asumă responsabilitatea derulării și finanțării unui număr de 14 programe naționale de sănătate curative
  • Elementele de noutate în implementarea programelor naționale de sănătate în perioada 2017 și 2018 sunt reprezentate de:
    • armonizarea prevederilor legislative privind obligațiile furnizorilor de servicii medicale spitalicești, servicii medicale paraclinice, servicii de dializă, servicii de radioterapie precum și a

furnizorilor de medicamente / materiale sanitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative cu cele reglementate prin dispozițiile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în perioada 2016 și 2017;

    • reglementarea sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea de către furnizorii anterior enumerați a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și clarificarea condițiilor privind încetarea/ suspendarea acestor contracte

 

Toate propunerile se pot trimite direct la  propuneri@ms.ro.