Ministerul Sănătăţii, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România:

– Președinte

– Vicepreședinte pentru activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de

uz uman şi dispozitivelor medicale

-Vicepreședinte pentru activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile

specifice științifice

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

a) cerere de înscriere la concurs adresată ministrului sănătăţii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după

caz;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de

nume, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f) cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae, model comun european.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele

penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul, anterior datei de susţinere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

Conditii generale de ocupare:

a) are cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi/sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de ocupare:

Conditii specifice de ocupare a postului de Presedinte al ANMDM din România

Candidatii trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții specifice prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

1.absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economico- financiar sau juridic.

2. absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfectionare în management

3. Vechime în muncă: minim 10 ani;

4. Vechime în funcții de conducere: minim 5 ani;

Conditii specifice de ocupare a postului de Vicepresedinte pentru activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale al ANMDM din România

Candidatii trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții specifice prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

1.absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economico- financiar sau juridic.

2. absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfectionare în domeniul management.

3. Vechime în muncă: minim 5 ani;

4. Vechime în funcții de conducere: minim 1 an;

Conditii specifice de ocupare a postului de Vicepresedinte al ANMDM din România pentru activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile specifice științifice

Candidatii trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții specifice prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

1.absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economico- financiar sau juridic.

2. absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfectionare în domeniul management.

3. Vechime în muncă: minim 5 ani;

4. Vechime în funcții de conducere: minim 1 an;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 21.10.2019 – 25.10.2019, orele 09:00-14:30, la sediul Ministerului Sănătății din intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs respectiv la doamna Costin Iuliana sau dra. Mardale Isabela, etajul 3 camera 345, tel. 0213072603, 0213072605:

Probele stabilite pentru concurs se vor desfasura la sediul Ministerului Sanatatii (intrarea Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, Bucuresti), astfel:

 Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor din anunţul de concurs: 28-29.10.2019;

 Proba scrisa: 06.11.2019, ora 11:00;

 Interviul de selecție: 12.11.2019, ora 11:00.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

Depunere dosare concurs – 21.10.2019 – 25.10.2019 orele 09.00 -14.30

Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor din anunţul de concurs 28.10.2019 – 29.10.2019

Afișare rezultate selecție dosare – 30.10.2019 ora 11.00

Depunere contestații – 30.10.2019 ora 17.00

Soluționare și afișare rezultate contestații – 31.10.2019 ora 11.00

Susținere probă scrisă – 06.11.2019 ora 11.00

Afișare rezultate proba scrisă – 07.11.2019 ora 11.00

Depunere contestații proba scrisă – 08.11.2019 ora 11.00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații – 11.11.2019 ora 17.00

Proba interviului de selecție -12.11.2019 ora 11.00

Afisare rezultate proba interviu – 12.11.2019 ora. 17.00

Depunere contestații interviu – 13.11.2019 ora 12.00

Soluționare și afișare rezultate contestații – 13.11.2019 ora 17.00

Afișare rezultate finale – 14.11.2019, ora 17.00