Data: 01/09/2018

sigle pocaComponenta 1, CP2/2017: Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Operatiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP

Titlu proiect: Dezvoltarea capaciăţii Asociaţiei Colegiul Pacienţilor de a se implica în formularea şi promovarea de alternative la politicile de sănătate publică iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Cod SIPOCA/ MySMIS: 129/110676

Procedura de selectie experti

 1. Informații generale

Începand cu 7 septembrie 2018, Asociatia Colegiul Pacientilor implementează proiectul “Dezvoltarea capaciăţii Asociaţiei Colegiul Pacienţilor de a se implica în formularea şi promovarea de alternative la politicile de sănătate publică iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate” (cod SIPOCA/ MySMIS: 129/110676).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administratia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are ca obiectiv general formularea şi promovarea de propuneri alternative viabile la politicile de sănătate publică iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,  propuneri care să conducă la creşterea calităţii şi accesibilităţii actului medical către populaţie.

 1. Obiectivele specificeale proiectului constau în:
 • Îmbunătăţirea procesului legislativ din sănătate prin implicarea Asociaţiei Colegiului Pacienţilor în formularea de 3 propuneri de politici publice de sănătate ca şi alternative la politică de sănătate publică (domeniile amulatoriu, paraclinice, spitalizare, etc)

 

 • Elaborarea de propuneri care să vină în sprijinul cetăţenilor în ceea ce priveşte simplificarea procedurilor birocratice şi administrative din sănătate şi creşterea calităţii actului medical în cadrul unităţilor medicale administrate de autorităţile publice locale.

 

 • Susţinerea sistemului de sănătate prin avansarea unor propuneri care să faciliteze accesul la serviciile medicale şi să simplifice legislaţia existentă în sănătate.
 • Prin formularea propunerilor şi a măsurilor alternative la politica de sănătate publică se doreşte creşterea capacităţii Asociaţiei Colegiul Pacienţilor de a se implica în promovarea egalităţii de şanse, a unei dezvoltări durabile la nivel local, regional şi naţional.
 • Selecţia şi consilierea unui număr de 300 persoane, membre ale grupului ţintă eligibil pentru această cerere de proiecte, pentru strângerea de informaţii necesare elaborarii acestor politici alternative (prin mese rotunde, workshop-uri, interacţiuni cu pacienţi, vizite în spitale etc), politici ce urmează a fi sintetizate într-un manual tipărit.
 • Asigurarea transparenţei informaţiilor referitoare la proiect şi la rezultatele acestuia precum şi stabilirea unui sistem eficient de comunicare internă între toate părţile interesate implicate în gestionarea proiectului.
 1. Principalele rezultate aşteptate în urma implementării acestui proiect:
 • Elaborarea, promovarea şi acceptarea de către autorităţi a 3 politici publice alternative în domeniul sănătăţii publice (subdomeniile ambulatoriu, paraclinic, spitalizare)
 • 20 persoane selectate din cadrul grupului ţintă (din cadrul reprezentanţilor ONG-urilor) participante la un curs de formare specific domeniului public de sănătate, urmând a se obţine 20 certificări
 • 300 persoane din cadrul ONG-uri, parteneri sociali şi personal din instituţii publice selectaţi, consiliaţi şi instruiţi în domeniul sănătăţii publice
 • Tipărirea şi editarea unui manual (în 100 exemplare) ce va cuprinde concluzii formulate de grupul ţintă şi 3 politici alternative elaborate în domeniul sănătăţii publice.
 1. Durata proiectului: 12 luni
 2. Bugetul proiectului: 386,62 lei ( din care 970.578,92- valoare eligibila nerambursabila si 19.807,70- cofinantare proprie a Beneficiarului)
 3. Informatii despre procedura de selectie a expertilor cooptati de Asociatia Colegiul Pacientilor pentru realizarea activitatilor din proiect:
  • Generalitati

Conform cererii de finantare, activitatile care vor conduce la indeplinirea rezultatelor proiectului se vor realiza prin utilizarea de experti individuali ( proprii si cooptati), selectati de Colegiul Pacientilor, in baza urmatoarei Proceduri de selectie a resursei umane- experti in proiecte finantate prin Programul Operational Capacitate Administrativa.

In perioada 01 septembrie- 12 septembrie 2018 se deruleaza procedura de selectie a expertilor cooptati:

 

Activitate Expert/ perioada angajare
2.1- Publicitatea proiectului Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

2.2- Organizare conferinta de lansare Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

2.3- Organizare conferinta de diseminare rezultate Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

3.1- Selectia si informarea grupului tinta Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

3.2- Consilierea grupului tinta Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

4.1- Campanie de intalniri si constientizarea grupului tinta privind beneficiile politicilor publice alternative Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

4.2- Oraganizare workshopuri Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

4.3- Editare si tiparire manual de politici alternative de sanatate publica Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

4.4- Promovarea si acceptarea celor 3 politici alternative elaborate Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

5.1- Organizare curs de formare Expert ambulatoriu clinic- Cod COR 335406

Expert paraclinic- Cod COR 335406

Expert spitalizare- Cod COR 335406

Expert relatie grup tinta-Cod COR 335406

Expert jurist- Cod COR 261903

 

 • Calendarul procedurii de selectie
Nr crt Pas procedural Perioada/ termene limita
1 Transmiterea dosarelor de cadidatura 1-5 septembrie 2018

Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura: 5 septembrie 2018

2 Evaluarea dosarelor de candidatura si realizarea listei scurte cu canditatii care vor fi chemati la interviu Termen-limita pentru informarea candidatilor cu privire la interviu: 6 septembrie 2018
3 Desfasurarea interviurilor cu canditatii din lista scurta 7 septembrie 2018
4 Comunicarea rezultatului procedurii de selectie prin interviu 8 septembrie 2018
5 Perioada pentru primirea contestatiilor 9-11 septembrie 2018
6 Transmiterea procesului verbal de solutionare a contestatiilor( daca e cazul) si/sau incheierea contractelor individuale de munca pentru expertii selectati 12-14 septembrie 2018

 

 • Documente necesare depunerii candidaturii:

 

 • CV în format Europass semnat pe fiecare pagina de candidat, în original (CV-ul trebuie sã conţinã obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și numãr de telefon);
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, recomandări, portofoliu de lucrări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul).

În cazul în care documentele menţionate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecţie, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului individual de muncă.

 • Modalitate de depunere candidatura:
 • Pe email la adresa: nicolae@colegiulpacientilor.org
 • Personal la sediul asociatiei: Bld Alexandru Ioan Cuza, nr 98A,et 5, ap 22, Bucuresti, sector 1
  • Interviul

Candidaţii incluși pe lista scurtă de CV-uri selectate, vor fi invitaţi la un interviu cu reprezentanţi ai echipei de management de proiect și membrii comisiei de selecţie în vederea probării experienţei/expertizei menţionate în CV-uri. Dacă în urma interviului, expertul probează experienţa/expertiza menţionată în CV și documentele suport, iar dacă expertul este singurul candidat pe poziţie, acesta va fi selectat pentru ocuparea poziţiei din anuntul de selecţie. Dacă în urma derulării interviului, expertul candidat nu poate să probeze experienţa/expertiza menţionată în CV, comisia își rezervă dreptul de a respinge candidatura acestuiaconsemnând acest lucru într-un proces verbal. Candidatii vor fi informaţi telephonic despre rezultat admis/respins.

 • Selectie finala

Selecţia finală În cazul în care, pentru aceeași poziţie prezentată în anunţul de selecţie, s-au înscris mai mulţi experţi eligibili, aceștia vor fi departajaţi utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

 • Experienţa profesională

o 0-2 ani – 5 pct

o 2-4 ani – 10 pct

o 4-6 ani – 15 pct

o 6-8 ani – 20 pct

o Peste 10 ani – 50 pct

 • Experienţa în activităţi similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

o 0-2 ani – 5 pct

o 2-4 ani – 10 pct

o 4-6 ani – 15 pct

o 6-8 ani – 20 pct

o Peste 10 ani – 50 pct

 • Limba străină de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă sau germană)

o Nivel începător – 20 pct

o Nivel mediu – 30 pct

o Nivel avansat probat prin certificări/studii în altă limbă decât cea maternă – 50 pct

Candidatul care va obţine punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

 • Contestatii

La finalul procedurii de selectie se va intocmi un proces verbal, candicatul fiind informat telefonic/e-mail despre rezultat admis/respins.  Canditatii declarati respinsi vor avea posibilitatea de a depune contestatie in cel mult 3 zile lucratoare de la data primirii mesajului de informare pe email la adresa marilena.nicolae@colegiulpacientilor.org sau personal la sediul asociatiei din Bld Alexandru Ioan Cuza, nr 98A, et 5, ap 22, Bucuresti, sect 1.

 1. Termeni de referinta pentru selectia expertilor:

Functiile care fac obiectul procedurii de selectie conform punctului 6 din prezentul document:

Nr crt Denumire functie Posturi disponibile Perioada de angajare Descriere Activitate
1 Expert ambulatoriu clinic 1 12 luni Anexa 1
2 Expert paraclinic 1 12 luni Anexa 2
3 Expert spitalizare 1 12 luni Anexa 3
4 Expert relatie grup tinta 1 12 luni Anexa 4
5 Expert jurist 1 11 luni Anexa 5

Anexa 1- Expert ambulatoriu clinic

Denumire poziţie: Expert ambulatoriu clinic

Număr poziţii: 1

Perioada estimata pentru derularea activitaţii: 09. 2018 – 09. 2019 (12 luni)

Descrierea activităţii-atribuţiilor  expert ambulatoriu, conform cerererii de finanţare:

Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de informare catre grupul tinta

2)           Realizeaza si dezvolta relatiile cu grupul tinta si cu ceilalti parteneri sau colaboratori;

3)           Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului tinta la activitatea de formare in cunoasterea reglementarilor legislatiei medicalei in vigoare

4)           Contribuie la selecţia persoanelor care vor beneficia de formare, respectiv a grupului tinta

5)           Colecteaza toate mijloacele de verificare privind participarea grupului tinta la activitati

6)           Colecteaza informatii, identifica si propune politici de imbunatatire a sistemului de sanatate pe domeniul spitalizare

7)           Participa la intalnirile echipei de proiect si la intalnirile de formare a grupului tinta

8)           Este responsabil de informatiile si indrumarile furnizate catre grupul tinta

9)           Acorda servicii suport pentru initierea politicilor de sanatate publica pe domeniul ambulatoriu clinic

10)         Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare/ Plata în cadrul proiectului

11)         Organizeaza si participa la conferintele incluse in proiect

12)         Participa la realizarea manualului final cu propunerile din domeniul ambulatoriu clinic

13)         Raspunde de organizarea activitatii proprii cu incadrarea in termenele stabilite prin proiect

14)         Raspunde de indeplinirea oricaror alor sarcini ce ii revin pe perioada implementarii proiectului

 

Studii necesare:

Nivelul de studii – superioare

Cerinte:

Experienta generala minimum 5 ani.

Experienta specifica: minimum 5 an

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, experienta in gestionarea resurselor,

experienta in realizare rapoarte de anliza, experienta in implementarea de proiecte

Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

Anexa 2- Expert paraclinic

 Denumire poziţie: Expert paraclinic

Număr poziţii: 1

Perioada estimata pentru derularea activitaţii: 09. 2018 – 09. 2019 (12 luni)

Descrierea activităţii-atribuţiilor  expert paraclinic, conform cerererii de finanţare:

Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de informare catre grupul tinta

2)           Realizeaza si dezvolta relatiile cu grupul tinta si cu ceilalti parteneri sau colaboratori;

3)           Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului tinta la activitatea de formare in cunoasterea reglementarilor legislatiei medicalei in vigoare

4)           Contribuie la selecţia persoanelor care vor beneficia de formare, respectiv a grupului tinta

5)           Colecteaza toate mijloacele de verificare privind participarea grupului tinta la activitati.

6)           Colecteaza informatii, identifica si propune politici de imbunatatire a sistemului de sanatate pe domeniul ambulatoriu paraclinic

7)           Participa la intalnirile echipei de proiect si la intalnirile de formare a grupului tinta.

8)           Este responsabil de informatiile si indrumarile furnizate catre grupul tinta

9)           Acorda servicii suport pentru initierea politicilor de sanatate publica pe domeniul ambulatoriu paraclinic

10)         Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare/ Plata în cadrul proiectului.

11)         Organizeaza si participa la conferintele incluse in proiect

12)         Participa la realizarea manualului final cu propunerile din domeniul ambulatoriu paraclinic

13)         Raspunde de organizarea activitatii proprii cu incadrarea in termenele stabilite prin proiect

14)         Raspunde de indeplinirea oricaror alor sarcini ce ii revin pe perioada implementarii proiectului

Studii necesare:

Nivelul de studii – superioare

Cerinte:

Experienta generala minimum 5 ani.

Experienta specifica: minimum 5 an

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, experienta in gestionarea resurselor,

experienta in realizare rapoarte de anliza, experienta in implementarea de proiecte

Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

Anexa 3- Expert spitalizare

Denumire poziţie: Expert spitalizare

Număr poziţii: 1

Perioada estimata pentru derularea activitaţii: 09. 2018 – 09. 2019 (12 luni)

Descrierea activităţii-atribuţiilor  expert spitalizare, conform cerererii de finanţare:

Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de informare catre grupul tinta

2)           Realizeaza si dezvolta relatiile cu grupul tinta si cu ceilalti parteneri sau colaboratori;

3)           Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului tinta la activitatea de formare in cunoasterea reglementarilor legislatiei medicalei in vigoare

4)           Contribuie la selecţia persoanelor care vor beneficia de formare, respectiv a grupului tinta

5)           Colecteaza toate mijloacele de verificare privind participarea grupului tinta la activitati

6)           Colecteaza informatii, identifica si propune politici de imbunatatire a sistemului de sanatate pe domeniul spitalizare

7)           Participa la intalnirile echipei de proiect si la intalnirile de formare a grupului tinta

8)           Este responsabil de informatiile si indrumarile furnizate catre grupul tinta

9)           Acorda servicii suport pentru initierea politicilor de sanatate publica pe domeniul spitalizare

10)         Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare/ Plata în cadrul proiectului

11)         Organizeaza si participa la conferintele incluse in proiect

12)         Participa la realizarea manualului final cu propunerile din domeniul spitalizare

13)         Raspunde de organizarea activitatii proprii cu incadrarea in termenele stabilite prin proiect

14)         Raspunde de indeplinirea oricaror alor sarcini ce ii revin pe perioada implementarii proiectului

Studii necesare:

Nivelul de studii – superioare

Cerinte:

Experienta generala minimum 5 ani.

Experienta specifica: minimum 5 an

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, experienta in gestionarea resurselor,

experienta in realizare rapoarte de anliza, experienta in implementarea de proiecte

Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

 

Anexa 4- Expert relatie grup tinta

 

Denumire poziţie: Expert relatie grup tinta

Număr poziţii: 1

Perioada estimata pentru derularea activitaţii: 09. 2018 – 09. 2019 (12 luni)

Descrierea activităţii-atribuţiilor  expert relatie grup tinta, conform cerererii de finanţare:

 

Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de informare catre grupul tinta

2)           Realizeaza si dezvolta relatiile cu grupul tinta si cu ceilalti parteneri sau colaboratori;

3)           Editarea si distributia catre grupul tinta a materialelor informationale

4)           Se implica in organizarea conferintei de deschidere proiect si a conferintei finale de diseminare rezultate

5)           Este responsabil pentru identificarea, selectia si inregistrarea unui numar de minimum 300 de persoane a grupului tinta

6)           Este responsabil de centralizarea datelor tuturor membrilor din grupul tinta

7)           Contribuie la selecţia persoanelor care vor beneficia de formare, respectiv a grupului tinta

8)           Asigura comunicarea dintre cursantii selectati din grupul tinta,expertii proiectului si formatori, obtine si preda diplomele de certificare curs

9)           Participa la intalnirile echipei de proiect si la intalnirile de formare a grupului tinta.

10)         Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare/ Plata în cadrul proiectului.

11)         Organizeaza si participa la workshop-urile incluse in proiect

12)         Raspunde de organizarea activitatii proprii cu incadrarea in termenele stabilite prin proiect

13)         Raspunde de indeplinirea oricaror alor sarcini ce ii revin pe perioada implementarii proiectului

Studii necesare:

Nivelul de studii – superioare

Cerinte:

Experienta generala minimum 5 ani.

Experienta specifica: minimum 5 an

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, experienta in gestionarea resurselor,

experienta in realizare rapoarte de anliza, experienta in implementarea de proiecte

Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

Anexa 5- Expert jurist

 Denumire poziţie: Expert jurist

Număr poziţii: 1

Perioada estimata pentru derularea activitaţii: 10. 2018 – 09. 2019 (12 luni)

Descrierea activităţii-atribuţiilor  expert jurist, conform cerererii de finanţare:

1)           Redactarea propunerilor de politici publice alternative si integrarea lor in cadrul legislativ

2)           Acorda servicii suport  pentru initierea politicilor de sanatate expertilor implicati in implementarea proiectului

3)           Documentare legislativa necesara elaborarii unor politici de sanatate alternative fiabile si legale ( Contractul cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate impreuna cu normele de aplicare, Legea 95/2006 privind reforma sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, alte documente de specialitate)

4)           Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cererile de Rambursare/ Plata în cadrul proiectului

5)           Participa la realizarea manualului final cu propunerile legislative

6)           Raspunde de organizarea activitatii proprii cu incadrarea in termenele stabilite prin proiect

7)           Raspunde de indeplinirea oricaror alor sarcini ce ii revin pe perioada implementarii proiectului

8)           Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica asociatiei

9)           Redacteaza, avizeaza acte juridice, petitii ce privesc activitatea asociatiei

Experienta generala minimum 5 ani.

Experienta specifica: minimum 5 ani

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, experienta in gestionarea resurselor,

experienta in realizare rapoarte de anliza, experienta in implementarea de proiecte europene, bune cunostine de legislatie.

Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

Asociatia Colegiul Pacientilor