Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară

Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară


Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, subacute acutizările unor afecţiuni cronice și pentru afecțiuni cronice

1.2. servicii medicale de prevenție și profilaxie

1.3. servicii medicale la domiciliu

1.4. servicii medicale adiţionale

1.5. activităţi de suport


1.1. Servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice și pentru afecțiuni cronice

1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă -anamneză, examen clinic şi tratament- se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

1.1.1.2. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute și acutizările unor afecţiuni cronice, care cuprinde:


 


anamneza, examenul clinic general;

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;

manevre de mică chirurgie, după caz;

stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;

recomandare pentru tratament de reabilitare medicală în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;

recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii și preventorii, după caz;

recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz;

recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

1.1.2.1. Consultațiile la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizările unor afecţiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale în condițiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere și prevederile de la punctul 1.3.

1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea a generală a asiguraților cu boli cronice – altele decât cele specificate la pct. 1.1.4. se vor realiza pentru:


a) supravegherea evoluției bolii;

b) continuitatea terapiei;

c) screeningul complicațiilor;

d) educația asiguratului privind-autoîngrijirea.

1.1.3.1. Consultațiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condițiile stabilite prin norme, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic și în condițiile prevederilor de la punctul 1.3.

1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronșic, boală cronică respiratorie obstructivă și boală cronică de rinichi.

1.1.4.1. Consultațiile de monitorizare activă acoperă următoarele:


a) Evaluarea inițială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidență, episod ce poate include 4 consultaţii la medicul de familie – bilanț clinic inițial care include screeningul complicațiilor, inițierea și ajustarea terapiei până la obținerea răspunsului terapeutic preconizat, educația pacientului – recomandare pentru investigații paraclinice și bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultații de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie;

b) Monitorizarea pacientului se face trimestrial și cuprinde 1-3 consultații programate care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicațiilor, educația pacientului, investigații paraclinice, și tratament.

1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, managementul bolilor respiratorii cronice – astm bronsic și boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi managementul bolii cronice de rinichi, se detaliază în norme.

1.2. Serviciile medicale preventive și profilactice, sunt:

1.2.1. Consultațiile preventive sunt consultații periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani privind:


creşterea şi dezvoltarea;

b. starea de nutritie și practicile nutriționale;

c. depistarea și intervenția în consecință pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă și sex, conform normelor

1.2.1.1. Consultațiile se acordă după cum urmează:


la externarea din maternitate şi la 1 lună – la domiciliul copilului;

b. la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni;

c. o dată pe an de la 4 la 18 ani.

1.2.1.2. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:


a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare şi lues a femeii gravide.

1.2.2.2: Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.2.3. Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală – fără semne de boală- se va realiza după cum urmează:

1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani – o dată la 3 ani pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogrameipentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani depistate cu risc înalt, consultațiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2.

1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani – anual pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor.

1.2.3.3. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.2.4. Supraveghere – evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic -examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:


a) consilierea femeii privind planificarea familială;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

1.3. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie asiguraților înscriși pe lista proprie sunt consultații acordate în afara cabinetului, asiguraților de pe lista proprie, în timpul programului de lucru pentru consultațiile la domiciliu, asiguraților nedeplasabili, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto contagioase, lehuzelor şi persoanelor în vederea constatării decesului.

1.3.1. Consultațiile la domiciliu se acordă de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, astfel: maxim 2 consultații pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maxim 4 consultații/an pentru bolile cronice și o consultație pentru fiecare situație de urgență.

1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor – maximum 21 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.

1.3.3. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.4. Serviciile medicale adiționale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraților de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.

1.4.1 Serviciile adiţionale sunt:


Efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate

b. Ecografie generală – abdomen si pelvis

1.4.1.1. Condițiile acordării se stabilesc prin norme în limita sumei contractată conform actului aditional încheiat cu casa de asigurari de sanatate din fondul alocat asistenței medicale paraclinice.

1.4.2 Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii.

1.4.2.1. Condiţiile acordării acestor servicii se stabilesc prin norme.

1.5 Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale – certificat medical constatator al decesului – cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale – scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate.

1.5.1 Condițiile acordării se stabilesc prin norme.


 


COLEGIUL PACIENTILOR – ASOCIATIE DE PACIENTI – PROTECTIA PACIENTILOR – ASOCIATII DE PACIENTI