Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală

Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală


Servicii medicale – consultații, serii de proceduri – în specialitatea clinică de reabilitare medicală

1.1. Consultaţia medicală de specialitate – inițială, cuprinde:


 


anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

stabilirea conduitei terapeutice prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de reabilitare medicală, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice – terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

1.2 Consultația de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de reabilitare medicală, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri, la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.


1.3 Procedurile specifice de reabilitare medicală, care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt:


 


PROCEDURI SPECIFICE DE REABILITARE MEDICALĂ


Kinetoterapie de grup pe afecţiuni

2. Galvanizare

3. Ionizare

4. Curenţi diadinamici

5. Trabert

6. TENS

7. Curenţi interferenţiali

8. Unde scurte

9. Microunde

10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă

11. Ultrasunet

12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă

13. Magnetoterapie

14. Laser-terapie

15. Solux

16. Ultraviolete

17. Curenţi cu impulsuri rectangulare

18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale

19. Contracţia izometrică electrică

20. Stimulare electrică funcţională

21. Băi Stanger

22. Băi galvanice

23. Duş subacval

24. Aplicaţii cu parafină

25. Băi sau pensulaţii cu parafină

26. Masaj regional

27. Masaj segmentar

28. Masaj reflex

29. Limfmasaj

30. Aerosoli individuali

31. Pulverizaţie cameră

32. Hidrokinetoterapie individuală generală

33. Hidrokinetoterapie parţială

34. Kinetoterapie individuală

35. Tracţiuni vertebrale şi articulare

36. Manipulări vertebrale

37. Manipulări articulaţii periferice

38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice si robotizate

39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodică, alcalină)

40. Băi de plante

41. Băi de dioxid de carbon şi bule

42. Băi de nămol

43. Mofete naturale

44. Mofete artificiale

45. Împachetare generală cu nămol

46. Împachetare parţială cu nămol

47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporeale

48. Aplicaţia de oscilaţii profunde

49. Speleoterapia/salinoterapia

 


1.3.1. Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de reabilitare medicală este de maximum 21 zile/an/ asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de reabilitare medicală pentru o perioadă de maxim 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracțiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală.

1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală, pentru fiecare perioadă de tratament se vor acorda o consultaţie initiala şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultații inițiale și două consultații de reevaluare pe an / asigurat.

1.3.3. Seria de proceduri specifice de reabilitare medicală stabilită de medicul de specialitate reabilitare medicală, include maximum 4 proceduri /zi. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală ce se desfaşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează în medie 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de reabilitare medicală cu factori terapeutici naturali.

1.4. Pentru situaţiile în care, unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală, asiguratul beneficiază de 2 consultaţii/ trimestru pentru aceeași afecțiune.

1.5 Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e – nominalizate în H.G. nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea reabilitarea medicale din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se acordă o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.

1.6 Consultaţiile de specialitate reabilitare medicală se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic, cu excepția consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.7. Lista specialităților clinice pentru care se încheie contact de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală este prevăzută în norme.

1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică de reabilitare medicală este:


 


AFECȚIUNI


 


Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central

Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii

Boli demielinizante ale sistemului nervos central

Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase

Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic

Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare

Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice

Status post infarct miocardic acut

Status post accident vascular cerebral

Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I și II

Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I și II

Poliartropatii inflamatorii

Artroze

Dorsopatii

Afecţiuni ale ţesuturilor moi

Status post leziuni traumatice

Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice

 


1.9. Condiţiile acordării serviciilor de reabilitare medicală se stabilesc în norme.


Servicii de acupunctură – consultații, cură de tratament

2.1. Consultația de acupunctură: se acordă o singură consultație pentru fiecare cură de tratament.

2.2. Cura de tratament: se acordă maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament.

2.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic.

2.4. Condiţiile acordării serviciilor de acupunctură se stabilesc în norme.


 


COLEGIUL PACIENTILOR – ASOCIATIE DE PACIENTI – PROTECTIA PACIENTILOR – ASOCIATII DE PACIENTI