Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice


Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1 servicii medicale – consultaţii pentru situatiile de urgența medico-chirurgicală,

1.2 servicii medicale curative – consultaţii pentru afectiuni acute, subacute și acutizări ale bolilor cronice

1.3 servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice

1.4 depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic

1.5 servicii de planificare familială

1.6 servicii diagnostice şi terapeutice

1.7 servicii de sănătate conexe actului medical

1.1 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament- se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

1.1.2. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.2 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum și acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:


 


anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;

bilet de internare, după caz;

bilet de trimitere către alte specialități, după caz;

eliberare de concediu medical, după caz.

1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, se acordă maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.

1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în

relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

1.2.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:


 


urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;

efectuarea unor manevre terapeutice;

după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere.

1.3 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:


 


anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;

evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare;

bilet de trimitere către alte specialități /internare, după caz;

eliberare de concediu medical, după caz.

1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraților cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.

1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală -contract sau convenţie- cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme şi serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua şi a treia consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere

1.3.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:


 


urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;

efectuarea unor manevre terapeutice;

după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

1.3.4.2. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.

1.3.5. Pentru asigurații care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice – astm bronșic si BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/recomandă după caz, investigații paraclinice suplimentare față de cele recomandate de medicul de familie.

1.3.6. Condițiile acordării consultațiilor prevăzute la punctul 1.3 se stabilesc prin norme.

1.4 Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

1.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

1.5 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:


a) consilierea femeii privind planificarea familială;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

1.5.2. Serviciile de planificare familiala permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.5.3. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

1.6 Servicii diagnostice şi terapeutice

1.6.1 Interpretarea ecografiei generale – abdomen și pelvis – şi EKG-ului standard. Aceste servicii pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, în condițiile stabilite prin norme; în vederea acordării, nu este necesar bilet de trimitere.

1.6.2. Procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.


Proceduri diagnostice simple

biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia

biometrie

explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)

recoltare pentru test Babeş-Papanicolau

EKG standard

peak-flowmetrie

spirometrie

pulsoximetrie

teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ)

teste de provocare nazală, oculară, bronşică

teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)

test la ser autolog

testare cutanată la anestezice locale

testare cutantă alergologică patch (alergia de contact)

examinare cu lampa Wood

determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ

măsurarea forţei musculare cu dinamometrul

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)

teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg)

 


Proceduri diagnostice de complexitate medie

determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie

tonometrie; pahimetrie corneeană

explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie

foniatrie

audiograma

examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)

dermatoscopie

electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)

holter TA

EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt

EEG standard

spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor

osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete

 


Proceduri diagnostice complexe

examen electroneuromiografic

determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)

examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping

examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex)

examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate

endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz

endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz

colposcopia

monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice

 


Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple

extractie de corpi straini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior

incizia glandei lacrimale şi sacului lacrimal

tratamentul chirurgical al pingueculei

tratamentul chirurgical al pterigionului

sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;

injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente

criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală

cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului

tamponament posterior şi/sau anterior ORL

extractie corpi străini: coduct auditiv extern, nas, faringe;

aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie

tratament chirurgical al traumatismelor ORL

oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie

terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale

inserţia dispozitivului intrauterin

fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate

crioterapia în leziuni cutanate

tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)

terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%

terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II

terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%

terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)

terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate

terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei

terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)

terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval

terapia chirurgicală a hidrosadenitei

terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic

terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos

terapia chirurgicală a granulomului ombilical

terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii

tratamentul plăgilor

terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)

 


Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe roceduri texe

tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)

tratament cu laser al polului anterior, polului posterior

tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom

extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare

manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col

cauterizare de col uterin

diatermocoagularea colului uterin

electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune

terapia chirurgicală a panarițiului osos, articular, tenosinoval

terapia chirurgicală a flegmoanelor

terapia chirurgicală a hematomului

dilataţia stricturii uretrale

criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală

 


Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple

aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinte)

toaleta auriculară unilateral (2 proceduri)

administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic și subcutanat)

 


Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie

fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 sedinţe)

fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust) /şedinţă (maxim 4 sedinţe)

mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală și peri articulare

probe de repoziţionare vestibulară

imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate

administrare tratament prin puncţie intravenoasă

 


Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe

punctii şi infiltraţii intraarticulare

instilaţia uterotubară terapeutică

blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)

 


Tratamente ortopedice medicale

tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange

tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară

tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare

tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă

tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă

tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg

 


Terapii psihiatrice

consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială

psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)

psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)

terapia cognitiv-comportamentală

 


1.7 Servicii de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie și psihopedagogie specială – logopezi şi kinetoterapeuţi și pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:


 


neurologie şi neurologie pediatrică;

otorinolaringologie;

psihiatrie și psihiatrie pediatrică,

reumatologie

ortopedie şi traumatologie și ortopedie și traumatologie pediatrică

oncologie medicală

diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

hematologie

nefrologie

1.7.1 Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:


a) Neurologie şi Neurologie pediatrică

a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:

1) – evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic

a1.2) – consiliere psihologică clinica pentru copii/adult

a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped

a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut

a3.1) – kinetoterapie individuală

a3.2) – kinetoterapie pe grup

a3.3) – kinetoterapie pe aparate speciale:

– dispozitive mecanice

– dispozitive electromecanice

– dispozitive robotizate


b) Otorinolaringologie:


b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:

1) – investigarea psihoacustică a vocii

b1.2) – psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene

b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:

b2.2) – consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială – logoped

b2.3) – exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)


c) Psihiatrie și psihiatrie pediatrică:


c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:

1.) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic

c1.2.) consiliere psihologică clinica pentru copii/adult

c1.3.) consiliere psihologică clinica pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist

c1.4.) psihoterapia copilului și familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist

c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială -logoped

– consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială – logoped


d) Reumatologie


Servicii furnizate de kinetoterapeut:

d1) – kinetoterapie individuală

d2) – kinetoterapie pe grup

d3) – kinetoterapie pe aparate speciale:

– dispozitive mecanice

– dispozitive electromecanice

– dispozitive robotizate

e) Ortopedie şi traumatologie și ortopedie și traumatologie pediatrică


Servicii furnizate de kinetoterapeut:

e1) – kinetoterapie individuală

e2) – kinetoterapie de grup

e3) – kinetoterapie pe: aparate speciale:

– dispozitive mecanice

– dispozitive electromecanice

– dispozitive robotizate


f) Oncologie medicală


Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice


g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice


Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu diagnostic confirmat de diabet zaharat


 


h) Hematologie

Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice

i) Nefrologie


Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu insuficienţa renală cronică – dializă

1.7.2: Serviciile de kinetoterapie se acorda conform unui plan recomandat de medicul de reabilitare medicala prin scrisoare medicală.

1.7.3: Condiţiile acordarii se stabilesc prin norme.


Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contact de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme

COLEGIUL PACIENTILOR – ASOCIATIE DE PACIENTI – PROTECTIA PACIENTILOR – ASOCIATII DE PACIENTI