NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI PRIVIND APROBAREA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANII 2017 ŞI 2018

Secţiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ

 1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, derularea programelor naţionale de sănătate se realizează în conformitate cu prevederile: – titlului II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare; – Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publice pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015, cu modificările și completările ulterioare;  – Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, cu modificările și completările ulterioare.  Aceste acte normative asigură cadrul legal al derulării programelor naţionale de sănătate până la data de 31 martie 2017.  Începând cu data de 1 aprilie 2017 încetează aplicabilitatea prevederilor HG nr. 206/2015 și a normelor tehnice subsecvente acestora, astfel încât, conform prevederilor art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară elaborarea și aprobarea unui nou proiect de hotărâre a Guvernului care să reglementeze structura programelor naţionale de sănătate, obiectivele acestora, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare implementării şi derulării acestora pentru perioada 2017 și 2018. 2. Schimbări preconizate Asigurarea cadrului legislativ pentru derularea programelor naţionale de sănătate în perioada 2017 și 2018. În acest sens, în principal, se are în vedere continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare a acestora. În acord cu direcțiile de acțiune prevăzute în aria strategică de intervenție 1 ,,Sănătate publică’’ din cadrul anexei la HG nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale începând cu data de 1 aprilie 2017, Ministerul Sănătăţii îşi asumă derularea şi finanţarea din bugetul propriu unui număr de 15 programe naționale de sănătate publică cu impact major asupra sănătății publice, după cum urmează:

2

1) Programul naţional de vaccinare; 2) Programul național de supraveghere şi control  al bolilor transmisibile prioritare; 3) Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control ale infecţiei HIV; 4) Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 5) Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale și rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor; 6) Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă; 7) Programul naţional de securitate transfuzională; 8) Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat; 9) Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică; 10) Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; 11) Programul naţional de boli endocrine;  12) Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare;  13) Programul naţional de management al registrelor naţionale;  14) Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 15) Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate își asumă responsabilitatea derulării și finanțării unui număr de 14 programe naționale de sănătate curative, după cum urmează: 1) Programul naţional de boli cardiovasculare; 2) Programul național de oncologie; 3) Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 4) Programul național de diabet zaharat; 5) Programul național de tratament al bolilor neurologice; 6) Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei; 7) Programul naţional de tratament pentru boli rare; 8) Programul naţional de sănătate mintală; 9) Programul naţional de boli endocrine; 10) Programul naţional de ortopedie; 11) Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman; 12) Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică; 13) Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice; 14) Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă.

Elementele de noutate în implementarea programelor naționale de sănătate în perioada 2017 și 2018 sunt reprezentate de: – armonizarea prevederilor legislative privind obligațiile furnizorilor de servicii medicale spitalicești, servicii medicale paraclinice, servicii de dializă, servicii de radioterapie precum și a furnizorilor medicamente / materiale sanitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative cu cele reglementate prin dispozițiile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în perioada 2016 și 2017; – reglementarea sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea de către furnizorii anterior enumerați a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și clarificarea condițiilor privind încetarea/ suspendarea acestor contracte. 3. Alte informaţii : Nu este cazul Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

3

 1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
 2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
 3. Impact asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

21.Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

 1. Impact social Programele naționale de sănătate se adresează unor probleme sănătate publică deosebit de importante din mai multe considerente, între care enumerăm: a) potențialul de transmisibilitate al patologiei (tuberculoză, HIV/SIDA); b) numărul mare de persoane afectate (tuberculoză, cancere, diabet zaharat); c) complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții persoanelor (cancere, diabet zaharat, boli neurologice, boli rare); d) costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu și le-ar permite, în lipsa programelor naționale de sănătate. Mai mult, programele naționale de sănătate publică se adresează în egală măsură asiguraților și neasiguraților, fapt care permite un controlul adecvat al problemelor de sănătate publică pentru care sunt concepute și un acces echitabil la servicii de sănătate imperios necesare, inclusiv la servicii de prevenție primară și secundară.  În acest context larg de intervenție, programele naționale de sănătate au următoarele categorii de beneficiari: – beneficiarii direcți ai intervențiilor și serviciilor furnizate – prin asigurarea unei dezvoltări normale (în cazul copiilor și tinerilor), îmbunătățirea sau menținerea stării de sănătate, îmbunătățirea supraviețuirii și a calității vieții, reintegrarea socio-profesională; – familiile acestor beneficiari, pentru care scade povara socio-economică și efortul necesar îngrijirii persoanei bolnave; – comunitățile din care fac parte beneficiarii, de asemenea prin scăderea poverii socio-economice, scăderea nevoilor de susținere socială și prin creșterea productivității persoanelor și familiilor lor; – întreaga populație a României – prin asigurarea unei dezvoltări normale a copiilor, îmbunătățirea nivelului de educație pentru sănătate și respectiv de conștientizare asupra factorilor de risc, scăderea riscului infecțios privind unele boli transmisibile. Din considerentele sus-menționate, Hotărârea  Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 are un impact social major asupra întregii populații a României, prin acoperirea nevoii de sănătate pentru categorii largi de persoane, în special pentru persoane vulnerabile. Implementarea programelor naționale de sănătate are ca deziderat pe termen lung diminuarea diferențelor în starea de sănătate între România și UE și între grupuri defavorizate  și situația medie națională. 4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 5. Alte informaţii Nu este cazul

4

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

– în mii lei (RON) – Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe cinci ani  1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuţii de asigurări

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii

 1. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale

 

 1. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

 

 1. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

 

 1. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

 

 1. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

5

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

 1. a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ: – HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare; – Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare; – Ordinul președintelui CNAS nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare; – Ordinul președintelui CNAS 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, cu modificările și completările ulterioare; – Ordinul președintelui CNAS nr. 268/2013 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare..
 2. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii – Ordin al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018; – Ordin al președintelui CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018. 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 6. Alte informaţii Nu sunt.

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

6

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ  Se supune avizului Consiliului Legislativ. b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei  e) Curtea de Conturi Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 6. Alte informaţii Nu sunt.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea  şi implementarea proiectului de act normativ

 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Prezentul act normativ respectă prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 3. Alte informații Nu sunt

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 2. Alte informaţii Nu sunt.

În acest sens, a fost întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, pe care îl supunem spre aprobare.

7

Ministrul Sănătăţii

FLORIAN –DOREL BODOG

Avizăm favorabil:

 1. Preşedintele

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

RADU GHEORGHE  ȚIBICHI

Ministrul Finanţelor Publice

VIOREL ȘTEFAN

Ministrul Justiției

TUDOREL TOADER