Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală

 1. Servicii medicale – consultații, serii de proceduri – în specialitatea clinică de reabilitare medicală

1.1. Consultaţia medicală de specialitate – inițială, cuprinde:

 

 • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de reabilitare medicală, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice – terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

1.2 Consultația de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de reabilitare medicală, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri, la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.

1.3 Procedurile specifice de reabilitare medicală, care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt:

 

PROCEDURI SPECIFICE DE REABILITARE MEDICALĂ

 1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
  2. Galvanizare
  3. Ionizare
  4. Curenţi diadinamici
  5. Trabert
  6. TENS
  7. Curenţi interferenţiali
  8. Unde scurte
  9. Microunde
  10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
  11. Ultrasunet
  12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
  13. Magnetoterapie
  14. Laser-terapie
  15. Solux
  16. Ultraviolete
  17. Curenţi cu impulsuri rectangulare
  18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale
  19. Contracţia izometrică electrică
  20. Stimulare electrică funcţională
  21. Băi Stanger
  22. Băi galvanice
  23. Duş subacval
  24. Aplicaţii cu parafină
  25. Băi sau pensulaţii cu parafină
  26. Masaj regional
  27. Masaj segmentar
  28. Masaj reflex
  29. Limfmasaj
  30. Aerosoli individuali
  31. Pulverizaţie cameră
  32. Hidrokinetoterapie individuală generală
  33. Hidrokinetoterapie parţială
  34. Kinetoterapie individuală
  35. Tracţiuni vertebrale şi articulare
  36. Manipulări vertebrale
  37. Manipulări articulaţii periferice
  38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice si robotizate
  39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodică, alcalină)
  40. Băi de plante
  41. Băi de dioxid de carbon şi bule
  42. Băi de nămol
  43. Mofete naturale
  44. Mofete artificiale
  45. Împachetare generală cu nămol
  46. Împachetare parţială cu nămol
  47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporeale
  48. Aplicaţia de oscilaţii profunde
  49. Speleoterapia/salinoterapia

 

1.3.1. Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de reabilitare medicală este de maximum 21 zile/an/ asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de reabilitare medicală pentru o perioadă de maxim 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracțiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală.
1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală, pentru fiecare perioadă de tratament se vor acorda o consultaţie initiala şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultații inițiale și două consultații de reevaluare pe an / asigurat.
1.3.3. Seria de proceduri specifice de reabilitare medicală stabilită de medicul de specialitate reabilitare medicală, include maximum 4 proceduri /zi. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală ce se desfaşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează în medie 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de reabilitare medicală cu factori terapeutici naturali.
1.4. Pentru situaţiile în care, unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală, asiguratul beneficiază de 2 consultaţii/ trimestru pentru aceeași afecțiune.
1.5 Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e – nominalizate în H.G. nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea reabilitarea medicale din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se acordă o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.
1.6 Consultaţiile de specialitate reabilitare medicală se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic, cu excepția consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.7. Lista specialităților clinice pentru care se încheie contact de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală este prevăzută în norme.
1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică de reabilitare medicală este:

 

AFECȚIUNI

 

 • Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central
 • Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii
 • Boli demielinizante ale sistemului nervos central
 • Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase
 • Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic
 • Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare
 • Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice
 • Status post infarct miocardic acut
 • Status post accident vascular cerebral
 • Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I și II
 • Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I și II
 • Poliartropatii inflamatorii
 • Artroze
 • Dorsopatii
 • Afecţiuni ale ţesuturilor moi
 • Status post leziuni traumatice
 • Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice

 

1.9. Condiţiile acordării serviciilor de reabilitare medicală se stabilesc în norme.

 1. Servicii de acupunctură – consultații, cură de tratament

2.1. Consultația de acupunctură: se acordă o singură consultație pentru fiecare cură de tratament.
2.2. Cura de tratament: se acordă maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament.
2.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic.
2.4. Condiţiile acordării serviciilor de acupunctură se stabilesc în norme.

 

COLEGIUL PACIENTILOR – ASOCIATIE DE PACIENTI – PROTECTIA PACIENTILOR – ASOCIATII DE PACIENTI