Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

 1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1 servicii medicale – consultaţii pentru situatiile de urgența medico-chirurgicală,
1.2 servicii medicale curative – consultaţii pentru afectiuni acute, subacute și acutizări ale bolilor cronice
1.3 servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice
1.4 depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
1.5 servicii de planificare familială
1.6 servicii diagnostice şi terapeutice
1.7 servicii de sănătate conexe actului medical
1.1 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament- se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.
1.1.2. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.
1.2 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum și acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

 

 • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 • bilet de internare, după caz;
 • bilet de trimitere către alte specialități, după caz;
 • eliberare de concediu medical, după caz.

1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, se acordă maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.
1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în
relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.
1.2.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

 

 • urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;
 • efectuarea unor manevre terapeutice;
 • după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.
1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere.
1.3 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

 

 • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 • evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare;
 • bilet de trimitere către alte specialități /internare, după caz;
 • eliberare de concediu medical, după caz.

1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraților cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.
1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală -contract sau convenţie- cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme şi serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua şi a treia consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere
1.3.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

 

 • urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării;
 • efectuarea unor manevre terapeutice;
 • după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.
1.3.4.2. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.
1.3.5. Pentru asigurații care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice – astm bronșic si BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/recomandă după caz, investigații paraclinice suplimentare față de cele recomandate de medicul de familie.
1.3.6. Condițiile acordării consultațiilor prevăzute la punctul 1.3 se stabilesc prin norme.
1.4 Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.
1.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.
1.5 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

 1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;
  b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.
1.5.2. Serviciile de planificare familiala permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.5.3. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.
1.6 Servicii diagnostice şi terapeutice
1.6.1 Interpretarea ecografiei generale – abdomen și pelvis – şi EKG-ului standard. Aceste servicii pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, în condițiile stabilite prin norme; în vederea acordării, nu este necesar bilet de trimitere.
1.6.2. Procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

 1. Proceduri diagnostice simple
 • biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia
 • biometrie
 • explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)
 • recoltare pentru test Babeş-Papanicolau
 • EKG standard
 • peak-flowmetrie
 • spirometrie
 • pulsoximetrie
 • teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ)
 • teste de provocare nazală, oculară, bronşică
 • teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)
 • test la ser autolog
 • testare cutanată la anestezice locale
 • testare cutantă alergologică patch (alergia de contact)
 • examinare cu lampa Wood
 • determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ
 • măsurarea forţei musculare cu dinamometrul
 • teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)
 • teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg)

 

 1. Proceduri diagnostice de complexitate medie
 • determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie
 • tonometrie; pahimetrie corneeană
 • explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie
 • foniatrie
 • audiograma
 • examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)
 • dermatoscopie
 • electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)
 • holter TA
 • EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt
 • EEG standard
 • spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
 • osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete

 

 1. Proceduri diagnostice complexe
 • examen electroneuromiografic
 • determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)
 • examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping
 • examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex)
 • examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate
 • endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz
 • endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz
 • colposcopia
 • monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice

 

 1. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple
 • extractie de corpi straini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior
 • incizia glandei lacrimale şi sacului lacrimal
 • tratamentul chirurgical al pingueculei
 • tratamentul chirurgical al pterigionului
 • sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;
 • injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente
 • criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală
 • cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului
 • tamponament posterior şi/sau anterior ORL
 • extractie corpi străini: coduct auditiv extern, nas, faringe;
 • aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie
 • tratament chirurgical al traumatismelor ORL
 • oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie
 • terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale
 • inserţia dispozitivului intrauterin
 • fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate
 • crioterapia în leziuni cutanate
 • tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)
 • terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%
 • terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II
 • terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%
 • terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)
 • terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate
 • terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei
 • terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)
 • terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval
 • terapia chirurgicală a hidrosadenitei
 • terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic
 • terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos
 • terapia chirurgicală a granulomului ombilical
 • terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii
 • tratamentul plăgilor
 • terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)

 

 1. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe roceduri texe
 • tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)
 • tratament cu laser al polului anterior, polului posterior
 • tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom
 • extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare
 • manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col
 • cauterizare de col uterin
 • diatermocoagularea colului uterin
 • electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune
 • terapia chirurgicală a panarițiului osos, articular, tenosinoval
 • terapia chirurgicală a flegmoanelor
 • terapia chirurgicală a hematomului
 • dilataţia stricturii uretrale
 • criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală

 

 1. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple
 • aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinte)
 • toaleta auriculară unilateral (2 proceduri)
 • administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic și subcutanat)

 

 1. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie
 • fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 sedinţe)
 • fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust) /şedinţă (maxim 4 sedinţe)
 • mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală și peri articulare
 • probe de repoziţionare vestibulară
 • imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate
 • administrare tratament prin puncţie intravenoasă

 

 1. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe
 • punctii şi infiltraţii intraarticulare
 • instilaţia uterotubară terapeutică
 • blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)

 

 1. Tratamente ortopedice medicale
 • tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
 • tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară
 • tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare
 • tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă
 • tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă
 • tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg

 

 1. Terapii psihiatrice
 • consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială
 • psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)
 • psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)
 • terapia cognitiv-comportamentală

 

1.7 Servicii de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie și psihopedagogie specială – logopezi şi kinetoterapeuţi și pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:

 

 • neurologie şi neurologie pediatrică;
 • otorinolaringologie;
 • psihiatrie și psihiatrie pediatrică,
 • reumatologie
 • ortopedie şi traumatologie și ortopedie și traumatologie pediatrică
 • oncologie medicală
 • diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
 • hematologie
 • nefrologie

1.7.1 Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:

a) Neurologie şi Neurologie pediatrică
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
1) – evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
a1.2) – consiliere psihologică clinica pentru copii/adult
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped
a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut
a3.1) – kinetoterapie individuală
a3.2) – kinetoterapie pe grup
a3.3) – kinetoterapie pe aparate speciale:
– dispozitive mecanice
– dispozitive electromecanice
– dispozitive robotizate

b) Otorinolaringologie:

b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
1) – investigarea psihoacustică a vocii
b1.2) – psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:
b2.2) – consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială – logoped
b2.3) – exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)

c) Psihiatrie și psihiatrie pediatrică:

c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
1.) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
c1.2.) consiliere psihologică clinica pentru copii/adult
c1.3.) consiliere psihologică clinica pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
c1.4.) psihoterapia copilului și familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială -logoped
– consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială – logoped

d) Reumatologie

Servicii furnizate de kinetoterapeut:
d1) – kinetoterapie individuală
d2) – kinetoterapie pe grup
d3) – kinetoterapie pe aparate speciale:
– dispozitive mecanice
– dispozitive electromecanice
– dispozitive robotizate
e) Ortopedie şi traumatologie și ortopedie și traumatologie pediatrică

Servicii furnizate de kinetoterapeut:
e1) – kinetoterapie individuală
e2) – kinetoterapie de grup
e3) – kinetoterapie pe: aparate speciale:
– dispozitive mecanice
– dispozitive electromecanice
– dispozitive robotizate

f) Oncologie medicală

Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice

g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu diagnostic confirmat de diabet zaharat

 

 1. h) Hematologie
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice

i) Nefrologie

Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu insuficienţa renală cronică – dializă
1.7.2: Serviciile de kinetoterapie se acorda conform unui plan recomandat de medicul de reabilitare medicala prin scrisoare medicală.
1.7.3: Condiţiile acordarii se stabilesc prin norme.

 1. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contact de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme

COLEGIUL PACIENTILOR – ASOCIATIE DE PACIENTI – PROTECTIA PACIENTILOR – ASOCIATII DE PACIENTI